PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Elektriķu specialitāte tika atjaunota 2003.gadā (tā pastāvēja no 1922. līdz 1960. gadam). Elektrotehnikas nodaļa darbu atsāka 1944. gada beigās. Līdzās Mehānikas nodaļai tā bija otra liela tehnikuma nodaļa. Uzņemot nodaļā, bija liels konkurss, piemēram, 1946. gadā uzņēma 42 no 152 reflektantiem; 1949. gadā nodaļā mācījās 225 audzēkņi. No pirmās dienas nodaļā strādāja pieredzējušais eklektriķis, tehnikuma 1925. gada absolvents Kārlis Dommers, kurš vadīja Elektrotehnikas nodaļu līdz 1959. gadam. Pēc pensionēšanās viņš līdz 1979. gadam strādāja par elektrotehnikas pasniedzēju. Kopā K. Dommers tehnikumā nostrādāja 54 gadus. 1979. gadā viņu apbalvoja ar Latvijas PSR Augstākās un vidējās speciālās izglītības ministrijas Goda rakstu.

1956./1957. mācību gadā elektrotehnikas specialitāti dienas, vakara un neklātienes nodaļā ieguva 175 audzēkņi. Kopā ar K. Dommeru no 1950. gada nodaļā strādāja tehnikuma Elektrotehnikas nodaļas 1944. gada absolvents Olģerts Roze (1925–1997). Pēc tehnikuma beigšanas O. Rozi mobilizēja vācu armijā. Pēc kara beigām, nosūtot viņu uz filtrācijas nometni, tika nosaldēti abu roku pirksti. Pēc ārstēšanās slimnīcā 1946. gadā O. Roze atgriezās Rīgā un no 1950. gada maija līdz 1997. gadam strādāja tehnikumā. Šajos gados viņš bija elektrotehnikas laboratorijas laborants, komendants, kā arī cilvēks ar zelta rokām, kas prata absolūti visu. 1994. gadā RVT kolektīvs godināja O. Rozi viņa 70 gadu jubilejā.
Brūna Ilze studijas Rīgas Politehniskā institūta Automātikas un skaitļošanas fakultātē pabeidza 1969. gadā un sāka strādāt par pasniedzēju tehnikuma Gulbenes mācību un konsultāciju punktā. No 1972. gada septembra līdz aiziešanai pensijā 2009. gada jūnijā I. Brūna bija tehnikuma elektrotehnikas skolotāja. Viņa uzsver, ka darbā viņu ievadījis elektrotehnikas laboratorijas vadītājs Olģerts Roze un pasniedzējs Kārlis Dommers. Viņai ļoti patika radošais audzinātājas darbs. Kā sirdij tuvākos I. Brūna atceras savus pirmos audzināmos (1974–1978), ar kuriem izbraukātas Latvijas upes, kopīgi pārdzīvojot jauniešu pirmo mīlestību un apspriežot dzīves ceļa meklējumus. Vispatīkamāk bija strādāt ar Datortehnikas nodaļas grupām, taču mācot ikvienā tehnikuma grupā I. Brūna centās likt lietā visas savas zināšanas, sirdi un enerģiju. 1994. gada decembrī I. Brūna ieguvusi pedagoģijas maģistra grādu. Par ilggadēju radošu un kvalitatīvu darbību profesionālajā izglītībā 2000. gada 28. jūnijā apbalvota ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu. 

Pēc atjaunošanas specialitāti pievienoja Ķīmijas nodaļai un tika izveidota Ķīmijas tehnoloģijas un enerģētikas nodaļa. 2014. gadā elektriķa profesiju apgūst 109 audzēkņi, no kuriem 21 mācās RVT Balvu filiālē. Galvenie sadarbības partneri jauno elektriķu sagatavošanā ir AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkli”. 

Par apvienotās nodaļas vadītāju iecēla Indru Federi, kura tehnikumā strādā kopš 2001. gada – sākumā par vides mācības un vēlāk arī par profesionālo priekšmetu skolotāju I. Federe studējusi Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātē (1975–1981), studijas apvienojusi ar darbu Vissavienības Jūras ģeoloģijas un ģeofizikas institūta Latvijas ģeoloģijas nodaļā, kur strādāja par inženieri, pēc tam – par vecāko inženieri. Institūtā veica zinātniski pētniecisko darbu, darba virziens – ģeoķīmija. Latvijas Universitātē ieguvusi ģeoloģijas maģistra grādu (1995). Darbojusies starptautiskā organizācijā, kuras darbība bija saistīta ar Eiropas valstu ģeoloģiskā mantojuma saglabāšanu (1995–2000). Šajā laikā iegūta liela starptautiska pieredze. Bija iespēja piedalīties zinātniskās konferencēs Zviedrijā, Somijā, Itālijā u.c. Pēc jaunās elektriķu specialitātes pievienošanas vajadzēja veidot tās materiālo un metodisko nodrošinājumu. Šajā darbā lielu atbalstu sniedza nozares speciālisti. I. Federe piedalījusies jaunā ķīmijas tehniķa profesijas standarta izstrādē. 2013. gadā saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības sistēmas attīstībā.

No 2005. līdz 2011. gadam nodaļā strādāja pieredzējušais inženieris elektriķis, Rīgas Politehniskā institūta 1962. gada absolvents Vilnis Ozoliņš. Viņa vadībā tika izveidoti un iekārtoti profesijas apguvei nepieciešamie kabineti un laboratorijas. Lai pilnveidotu materiāli tehnisko un metodisko nodrošinājumu jaunajai izglītības programmai „Eletromontāža un elektrotehnika”, sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu, Brēmenes Vides aizsardzības fondu un mācību centru „bfw” tehnikuma skolotāji piedalījās profesionālās izglītības kopprojekta „Jaunu tehnoloģiju ieviešana un to kvalitātes novērtēšana mācību procesā” izstrādē un īstenošanā. Projekta ietvaros Kronvalda bulvārī 1a uzstādītas saules baterijas un iekārtota laboratorija.
Elektriķa specialitātes metodisko nodrošinājumu RVT izveidoja Vladimirs Meļņikovs, kurš tehnikumā strādāja no 2004. līdz 2013. gadam. Viņš beidzis Latvijas Universitāti, iegūstot fiziķa kvalifikāciju (1969). Aizstāvējis zinātnisko darbu un ieguvis fizikas zinātņu doktora grādu. Kopš 2011. gada augusta bijis tehnikuma metodiskās nodaļas vadītājs. V. Meļņikovs sarakstījis vairākas grāmatas, kuras lieti noder tehnikuma audzēkņiem un arī augstskolu studentiem.
Pieredzējušos elektriķus pēdējos gados aizstājis Sandis Breiers – Rīgas Tehniskās universitātes enerģētikas un elektrotehnikas bakalaurs (2008) un maģistrs (2010). Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis profesionālo pedagoģisko izglītību.
Kopš 2013. mācību gada audzēkņi iegūst elektrotehniķa kvalifikāciju. 2013. gadā otrā un trešā kursa audzēkņi piedalījās otrajā Kurzemes profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo atklātajā elektroinstalācijas konkursā, kurā 12 komandu konkurencē ieguva 3. vietu.