PIKC Rigas Valsts tehnikums

PIKC Rīgas Valsts tehnikums

muzejs

Tālākizglītības nodaļa darbību sāka 2009. gada 30. novembrī, kad pārņēma Profesionālās izglītības, profesionālās pilnveides un interešu izglītības centra funkcijas, kuras laika gaitā ir paplašinātas, ieviešot jaunas apmācības formas un izstrādājot jaunas izglītības programmas.

Tālākizglītības nodaļā iespējams mācīties gan ar pamatskolas, gan vidusskolas izglītību. Tiek piedāvātas mācības neklātienē, vakaros, eksternātā, kā arī dažādos kursos. Piedāvāto izglītības programmu klāsts ir plašs – datorzinības, ekonomika, loģistika, mašīnbūve, enerģētika, programmas dzelzceļa, automobiļu un ķīmijas specialitātēm, kā arī programmas daudzās citās jomās pēc pieprasījuma.

Tālākizglītības nodaļas darbības mērķi un uzdevumi pilnībā atbilst LR Izglītības likumā, LR Profesionālās izglītības likumā un PIKC „RVT” noteiktiem mērķiem un uzdevumiem, proti, nodrošināt iespēju iegūt zināšanas un prasmes, kā arī profesionālo kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām.
Papildus nodaļā tiek īstenota profesionālā tālākizglītība un pārkvalifikācija atbilstoši Latvijas, Eiropas Savienības un pasaules darba tirgus prasībām iedzīvotāju grupām, kuras pakļautas noteiktam riskam – bezdarbnieki, darba meklētāji, profesiju pārstāvji, kuri nav pieprasīti Latvijas darba tirgū (to pārkvalifikācija). Šajā jomā tiek īstenota ilggadēja sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru – piedāvājam neformālās izglītības programmas, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanu bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī piedalāmies mūžizglītības pasākumos.

Nodaļa aktīvi piedalās ESF projektu īstenošanā gan mācību jomā, gan pedagogu profesionālās pilnveidošanas un mobilitātes jomā.
Iepriekšējos gados īpaši liels pieprasījums bijis šādās izglītības programmās: dzelzceļa transports, dzelzceļa pakalpojumi, enerģētika un elektrotehnika, grāmatvedība, komerczinības un autotransports.

Tālākizglītības nodaļā mācības sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopš 2011. gada trīs gados apguvuši 236 absolventi. Vakara un neklātienes mācību formā specialitāti ieguvušas 117 personas, eksternāta formā – 63 cilvēki. 2013. gadā Tālākizglītības nodaļā mācības turpina 26 izglītojamie eksternātā, 36 vakara grupās un 64 izglītojamie neklātienes grupās.

2014. gadā Tālākizglītības nodaļā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda programmas - „Cilvēkresursi un nodarbinātība” - apakšaktivitātes projekts „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, kurā mācās 76 izglītojamie.

Līdz ar RVT profesionālās izglītības kompetences centra statusa iegūšanu Tālākizglītības nodaļa, pamatojoties uz noslēgtiem deleģēšanas līgumiem, piedāvā jaunu pakalpojumu – novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmā iegūtās prasmes un kompetences dažādu profesiju pārstāvjiem.
Nodaļu no tās izveidošnas brīža vada Andra Zenčaka, kura vienmēr atrod individuālu pieeju katram audzēknim un piemeklē piemērotāko apmācības formu – neklātieni, eksternātu, kursus vai ārpus formālās izglītības sistēmu.

Kopš 2010. gada Tālākizglītības nodaļā strādā Lienīte Solniškina. Viņa beigusi Ekonomikas nodaļu grāmatvedības specialitātē (2010). Pašreiz L. Solniškina studē Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas fakultātes 4. kursā, ir grupas audzinātāja.

Tālākizglītības nodaļa aktīvi turpina un pilnveido iesākto darbu, kā arī paplašina piedāvāto izglītības programmu klāstu, nodrošinot piedāvāto izglītības ieguvi gan ar kvalifikācijas paaugstināšanas, gan pilnveides iespējām.